رهبر معظم انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری

هرجا جوان های ما خواستند وهمت گماشتند به هدف رسیدند و رسیدیم

هرجا جوان های ما خواستند وهمت گماشتند به هدف رسیدند و رسیدیم