آئین نامه انضباطی شصت سی

کلیات:

شرکت شاوان سیر با نام تجاری شصت سی  به منظور ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به کاربران خود و جهت استاندارد نمودن نحوه تصمیم گیری نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات کاربران یا هر عمل که خلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این آئین‌نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراها و تشویقات مصوب نسبت به کاربران راننده خاطی به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزئی در این آئین‌‌نامه قید گردیده است، اقدام به تصویب آئین‌نامه انضباطی ذیل می‌نماید و این متمم قرارداد تنظیمی با کاربران راننده به عنوان آیین‌نامه انضباطی کاربران راننده برابر الزامات مندرج در قرارداد و قانون از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی برای آنها لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.

 

ماده ۱) تعاریف:

۱-۱) آئین‌نامه انضباطی: مجموعه قواعد و اصولی که از طرف شرکت جهت نظارت بر اعمال و رفتار کاربران راننده تصویب گردیده و رعایت آن برای نامبردگان الزامی می‌باشد. این اصول و قواعد از جمله تعهدات قراردادی بوده که بصورت موردی قید گردیده است.

۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت شاوان سیر(شصت سی)که بعنوان نماینده شرکت و برابر قرارداد مسئولیت رسیدگی به تخلفات کاربران از انجام تعهدات قراردادی مندرج در این آئین‌نامه و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرج در این آئین‌نامه را برعهده دارند.

۱-۳) تخلفات: اعمال، رفتار و هر گونه اقدامی از طرف کاربران راننده که برابر قرارداد تنظیمی انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر بوده و بموجب قرارداد بصورت کلی و این آئین‌نامه بصورت جزئی برای آن خسارتی معین شده باشد.

۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که در جهت رفع آثار سوء تخلفات و متنبه کردن مرتکب توسط کمیته انضباطی برای کاربر راننده خاطی برابر این آئین‌نامه اعمال می‌گردد.

۱-۵) تشویقات: اقداماتی که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت شصت سی و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی و اعمال می‌گردد. این تشویقات شامل کلیه کاربران راننده شصت سی می‌شود.

۱-۶) آئین رسیدگی: مجموعه قواعد و اصولی که برای رسیدگی به اعمال و رفتار مشمول این آئین‌نامه توسط شرکت تائید و تصویب گردیده است.

 

ماده ۲) کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی متشکل از سه نفر نماینده مطابق زیر می‌باشد:

جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و با اکثریت ۲ نفر از ۳ نفر تصمیم گیری می‌کند و تصمیم متخذه برای کاربر راننده و شرکت شاوان سیر(شصت سی) لازم الاجرا می‌باشد.


ماده ۳) تخلفات:

تخلفات کاربران راننده شصت سی  با توجه به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به سه گروه تقسیم می‌گردد:

۳-۱) تخلفات گروه الف : این تخلفات شامل تخلفات و جرایمی است که جنبه جزایی داشته و شرکت شاوان سیر (شصت سی )علاوه بر جبران خسارت تعیین شده بر اساس تشخیص نسبت به اعلام مراتب به مراجع قضایی ذیصلاح اقدام می‌نماید. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

گروه الف
کد تخلف مصادیق
101 مباشرت یا مشارکت یا معاونت در ارتکاب سایر جرایمی که بر طبق قوانین موضوعه کشورجرم شناخنه میشوند
102 استعمال مشروبات الکی یا مباشرت یا مشارکت یا معاونت در حمل آن در سفر شصت سی
103 اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان یا مباشرت یا مشارکت یا معاونت در حمل آن در سفر شصت سی
104 مباشرت یا مشارکت یا معاونت دراعمال خشونت آمیز کلامی و فیزیکی از جمله فحاشی و ضرب و جهل در مقابل کاربران مسافر و پرسنل شصت سی
105 مباشرت یا مشارکت یا معاونت درنشر اکاذیب درمورد شرکت شاوان و شصت سی
106 مباشرت یا مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری و سوء استفاده از شرکت شاوان و از شصت سی و یا انجام سفرهای غیر قانونی
107 مباشرت یا مشارکت یا معاونت در افشای اسرار حرفه ای و شغلی، اخبار، اطلاعات و آمار محرمانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲) تخلفات گروه ب : تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و قوانینی است که در آموزش و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط شرکت شاوان سیر(شصت سی)اعلام می‌شود. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

 

گروه ب
کد تخلف مصادیق
201 انجام هرگونه تبلیغ جهت عرصه محصولات یا خدمات خود یا دیگری در حین سفر با شصت سی
202 عدم تطابق مشخصات خودرو در حین سفر با مشخصات ارایه شده به شصت سی یا در اختیار گذاشتن حساب کاربری به غیر
203 ایجاد مزاحمت برای پرسنل شصت سی
204 همکاری با شرکتهای رقیب
205 رانندگی در حالت غیر عادی
206 برخورد یا صحبت خارج ار عرف با مسافر یا پرسنل شرکت شاوان سیر یا شصت سی
207 عدم رعایت شئونات اسلامی در حین سفر یا در دفاتر شرکت شاوان سیر
208 ایجاد مزاحمت برای مسافر در حین سفر
209 تماس با مسافر یا ایجاد مزاحمت برای مسافر پس از سفر

 

 

۳-۳) تخلفات گروه ج : تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌های کیفیتی ارائه خدمات که طی آموزشهای اولیه و آموزشهای تکمیلی تعلیم داده شده و همچنین عدم توجه به اطلاع رسانیها و فراخوانهای شرکت می‌باشد. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

 

 

گروه                                                ج
کدتخلف انواع تخلف مصادیق
301 عملکرد میانگین امتیاز پایین، درصد قبول درخواست کم، درصد لغو سفر بالاو غیره
302 رانندگی نامناسب عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، رانندگی پرخطر، عدم استفاده از پایه نگهدارنده و استفاده از گوشی هنگام رانندگی و غیره
303 رفتاریا ظاهر نامناسب استعمال دخانیات در حین سفر، پوشش نامناسب ، عدم رعایت نظافت ، برخورد غیر حرفه ای با مسافریا پرسنل شرکت شاوان سیرو شصت سی و غیره
304 مسیریابی نامناسب عدم توجه به مسیر پیشنهادی مسافر، عدم تسلط به آدرسها ، عدم استفاده از مسیریاب، بی توجهی به راهها و علائم و غیره
305 شرایط نامناسب خودرو عدم تهویه و دمای مناسب ، عدم رعایت نظافت داخل و خارج خودرو، مشکلات فنی خودرو، نداشتن سوخت کافی، تولید صدای ناهنجار و غیره
306 ایجاد مشکلات مالی درخواست یا دریافت مبلغ اضافه، عدم باز پس دادن مابقی پول ، درخواست تغییر روش پرداخت ، شکایت از قیمت به مسافر و غیره
307 سایر موارد تاخیر یا کنسلی بدون عذر موجه ، عدم انجام به موقع مراحل سفر ، عدم سوار یا پیاده کردن مسافر در محل مشخص شده ، انجام امور شخصی در حین سفر، داشتن همراه در حین سفر ، انتقاد از شصت سی به مسافر یا هرگونه صحبت که موجب اذیت و آزار مسافر شودو غیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۴) جبران خسارت:

 

 

 

 

نوع تخلف اخطار انواع ضمانت اجرا قطع همکاری پیگیری قانونی
گروه الف بدون اخطار جبران ضرر زیان شرکت بلافاصله بعد از احراز ارتکاب تخلف به محض احراز تخلف
گروه  ب حداکثر یک بار اخطار ü        ثبت در سابقه کاربر راننده

ü        آموزش مجدد

ü        پرداخت نقدی سیصدهزار تومان

ü        جبران ضرر زیان شرکت

ü        غیرفعالی موقت

بلافاصله پس از احراز یا اولین تکرار پس از اخطار و جریمه به محض احراز تخلف و در صورت لزوم
گروه ج حداکثر سه بار ü        ثبت در سابقه کاربر راننده

ü        آموزش مجدد

ü        پرداخت نقدی یکصدهزار تومان

ü        جبران ضرر زیان شرکت

ü        غیرفعالی موقت

تکرار عمل پس از اخطار و جریمه به محض احراز تخلف ودر صورت لزوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبران خسارت می‌تواند شامل یکی از انواع یا برخی و یا همه موارد ذکر شده در جدول شود. مطابق با آئین رسیدگی مندرج در ماده ۶، تعیین نوع جریمه و برخورد با کاربر خاطی بسته به نوع و تعداد دفعات ارتکاب تخلف به تشخیص کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده.

تبصره ۱: اعمال یک یا برخی یا تمام ضمانت اجراهای موارد ذکر شده برای هرگروه به تشخیص کمیته انضباطی لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا توسط راننده، با ایشان قطع همکاری دائمی خواهد شد و در صورت لزوم مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: در مواردی که در اثر اعمال راننده (کلاهبرداری و سوء استفاده و غیره)، ضرر و زیانی متوجه شرکت گردد، جبران ضرر و زیان بر اساس قرارداد تنظیمی و قانون طبق تصمیم شرکت یا رای مراجع ذیصلاح به عهده راننده خواهد بود.

 

ماده ۵) مقررات تشویقی:

۵-۱) تشویق شامل کلیه کاربران راننده‌ای می‌شود که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی می‌گردند.

۵-۲) تشویق می‌تواند با توجه به گزارشات دریافتی بصورت موردی و با تایید مدیر یا سرپرست مدیریت کیفیت صورت پذیرد. هیات مدیره شرکت نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده و با لحاظ امکانات شرکت، بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره ۱: هیچکدام از تشویقات یا امتیازات در نظر گرفته شده جزء بدهی شرکت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲: تنها کاربران راننده فعال در سیستم می‌توانند از مزایا و تشویقات دریافتی خود استفاده نمایند.

 

ماده ۶) آئین رسیدگی:

۶-۱) اطلاع شرکت یا واحدهای تابعه‌ی آن از ارتکاب تخلفات مندرج در این آیین‌نامه  توسط کاربر راننده به هر شکل اعم از گزارش کاربر مسافر.

۶-۲) بررسی و تکمیل دلائل، مدارک و مستندات مربوط به ارتکاب تخلف توسط کاربر راننده از جمله اظهارات کاربر مسافر و کاربر راننده، همکاران شصت سی  و سوابق موجود در شرکت توسط تیم صدای مشتریان و خدمات مشتریان شرکت.

۶-۳) ارسال کلیه سوابق از جمله اسناد و مدارک فوق توسط واحد رسیدگی به شکایات به کمیته انضباطی.

۶-۴) تشکیل پرونده توسط دبیر کمیته انضباطی بر اساس ضوابط تعیین شده و تعیین وقت جهت رسیدگی به تخلف ارتکابی و در صورت نیاز دعوت از طرفین و اعضاء جلسه جهت حضور در جلسه‌ی رسیدگی.

۶-۵) رسیدگی به تخلف کاربر راننده توسط اعضاء کمیته و اتخاذ تصمیم نسبت به آن که می‌تواند مبری بودن کاربر از تخلف یا مقصر بودن نامبرده و تصمیم بر اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این آئین‌نامه باشد.

۶-۶) تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته قطعی و قبل از ابلاغ به کاربر راننده قابل اجرا است و به هیچ عنوان قابل اعتراض توسط کاربر راننده نیست.

۶-۷) تصمیمات کمیته در ۴ نسخه تنظیم و به صورت زیر توزیع می‌گردد: ۱- جهت ابلاغ به کاربر راننده ۲- جهت ابلاغ به مدیریت ۳- جهت ضبط در سابقه کاربر راننده ۴- جهت بایگانی در کمیته انظباطی

۶-۸) اجرای رأی کمیته توسط کاربر راننده با درج در سابقه کاربر توسط شرکت شاوان سیر(شصت سی)

۶-۹) اخذ نتیجه اجرا توسط کمیته و درج در سابقه کاربر راننده موجود در کمیته انضباطی.

تبصره ۱: بسته به تشخیص شرکت، در زمان بررسی پرونده و تکمیل دلائل، مسئول بررسی درصورت نیاز، اقدام به غیر فعال نمودن کاربر تا زمان اتخاذ تصمیم، کرده و در صورت عدم تمکین کاربر راننده از تصمیمات مسئول رسیدگی یا کمیته انضباطی، مراتب جهت غیر فعال نمودن کاربر به صورت موقت یا دائمی به واحد عملیات شصت سی اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: صحت تخلفات با تکرار گزارشات از جانب مسافرین قابل اثبات و احراز است و کارشناسان مدیریت کیفیت با بررسی دفعات گزارش اقدام به غیرفعالی موقت (به مدت چند ساعت یا چند روز) جهت جریمه و یا قطع همکاری می‌نمایند. اکثر غیرفعالی‌های موقت به صورت سیستمی و بدون دخالت کارشناسان انجام شده و قابلیت بازفعالی تا پایان مدت زمان جریمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: در صورت عدم مراجعه‌ی کاربر راننده در زمان تعیین شده و یا در دسترس نبودن برای ارائه توضیحات در مورد شکایت، جلسه کمیته انضباطی بدون درنظر گرفتن توضیحات تشکیل شده و تصمیم اتخاذ شده در این جلسه برای کاربر راننده لازم الاجرا خواهد بود و جلسه مجدد تشکیل نخواهد شد.

تبصره ۴: در صورت احراز عدم صداقت در ارائه مدارک، اطلاعات و توضیحات بعد از خاتمه رسیدگی، مورد تخلف مجددا و راسا توسط شرکت قابل بررسی است.

تبصره ۵: تشخیص صحت و سقم اظهارات ارائه شده توسط کاربر مسافر، کاربر راننده و همکاران شصت سی  با کمیته انضباطی می‌باشد.

تبصره ۶: چنان چه کاربر راننده نسبت به پرداخت جبران ضرر و زیان شرکت یا پرداخت نقدی اقدام ننماید شرکت مجاز خواهد بود مبلغ را  کلا یا جزئا از اعتبار ریالی کاربر وصول نماید.

 

ماده ۷) سایر مقررات:

۷-۱) افرادی که قطع همکاری آنها به صورت دائم می‌باشد حق ثبت نام مجدد در سیستم را نخواهند داشت.

۷-۲) کاربران راننده شصت سی  ملزم به رعایت قرارداد تنظیمی و کلیه‌ی دستورالعمل‌هایی که در زمان جذب و آموزش و یا در اطلاع رسانی‌های شصت سی  دریافت می‌کنند، می‌باشند.

۷-۳) ادامه‌ همکاری راننده متخلف در صورت عدم قطع همکاری دائم ممکن است مستلزم ارائه‌ی تعهدنامه‌ی کتبی، پرداخت جریمه، آموزش مجدد و یا همه‌ی موارد مذکور باشد.

۷-۴) تمامی شکایات و تخلفات ثبت شده در کارنامه‌ی انضباطی کاربران راننده ثبت می‌شود.

۷-۵) فعال سازی مجدد حساب کاربری کاربر راننده مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر راننده خواهد بود.

۷-۶) در هر مرحله ممکن است فعال سازی حساب کاربری راننده منوط به دریافت مجدد گواهی مراکز آموزش گردد.

۷-۷) دریافت مجدد گواهی از مراکز آموزش مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر راننده خواهد بود.

۷-۸) در مواردی ممکن است به تشخیص مدیریت، کاربران راننده معاف از پرداخت هزینه‌های مطروحه در تبصره‌های ۲ و ۳ گردند.

۷-۹) مفاد این آیین نامه توسط شرکت قابل تعدیل می‌باشد و در صورت اعمال تغییر، آگاهی کاربران راننده از آن مفروض است.

 

mahyadآئین نامه انضباطی شصت سی